در حال حاضر استاد دانشگاه رابرت والمسلی در دانشگاه هاروارد است. وی بنیانگذار و مدیر برنامه اقتصاد رفتاری و سیاست های عمومی در دانشکده حقوق هاروارد است. وی در سال 2018 جایزه هولبرگ را از دولت نروژ دریافت کرد که گاه به عنوان معادل جایزه نوبل قانون و علوم انسانی توصیف می شد. از سال 2009 تا 2012 ، او مدیر دفتر اطلاعات و تنظیم مقررات کاخ سفید بود و پس از آن ، وی در هیئت بازنگری رئیس جمهور در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و در هیئت نوآوری دفاعی پنتاگون خدمت کرد. او یکی از نظریه پردازان در نظریه تلنگر هست ، و در یکی از نظریه خود این موضوع را عنوان میکند که اگر ما با نزدیک کردن عوامل به مردم باعث تشدید در تصمیم گیری آنها شویم از نظریه تلنگر استفاده کرده ایم 

برای طبیعت انسان این نکته وجود دارد که هراندازه یک فرد دور خود را پر کند از افراد همفکر خودش به همان اندازه این فرد دچار عقاید افراطی میشود