دنیل کانمن اثر گذارترین روانشناسی هست که در حال حاضر در قید حیات هست، به جرات میشه گفت که  اون اقتصاد رفتاری رو به وجود آورده و در رشته روانشاسی شناختی انقلابی به پا کرده است و همچنین رزومه ارزمندی در حوزه روانشناسی اجتماعی دارد. شناختی که کانمن از رفتار های انسان عنوان کرده است خیلی نزدیک به واقیت انسان است . در یکی از نظریه ها عنوان میکنه که انسان معمولا براساس تجربه و حافظه خود تصمیم میگیرد تا منطق و محاسبات.

 در کتاب تخته سنگ خالی وی از یک واقیت تلخ انسان پرده بر میدارد و میگوید که زات انسان با تراژدی سازگاری دارد و برای همین هست که تراژدی بخشی از فرآیند انسان بودن هست و انسان باید خود را سازگار کند تا بتواند با تراژدی زندگی کند.  

تجربه شادی به احساسات شما اشاره دارد، و اینکه چقدر شما خوشحال هستید از گذراندن زندگی خود. در مقابل احساس رضایت از زندگی به احساسی اشاره دارد که شما هنگام فکر کردن به زندگیتان دارید.